RegTech Ab Oy Dataskyddsbeskrivning
RegTechs dataskyddsbeskrivning följer EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR 2016/679)

1. Registeransvarig
RegTech Ab Oy (”Registeransvarig”, ”vi” eller ”oss”)
FO-nummer: 3108096-3
Adress: Hovrättsesplanaden 13 A6, 65100 Vasa
E-post: info@regtech.fi

2. Registrets kontaktperson
Namn: Christina Koivula
Telefon: 050 3370 369
E-post: christina.koivula@regtech.fi

3. Registrets namn
RegTech Ab Oy:s dataskyddsregister.

4. Personuppgifternas användningsändamål och grund
Registeransvariga behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • för marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring
 • för planering, implementering och allokering av marknadsföring
 • för skötsel och utveckling av kundservicen och näringsverksamheten
 • för kommunikation med kunderna
 • för planering, utövande och uppföljande av näringsverksamheten
 • för analytiska ändamål och för statistikföring 
 • för skötseln av den registeransvariges obligationer, vilka baserar sig på lag eller myndigheternas föreskrifter.
 • för uppföljning av webbplatsens besökstrafik 
 • för att utveckla webbplatsens användarupplevelse 

Grunden för att behandla personuppgifterna baserar sig i första hand på medgivande som den registrerade (”användaren”, ”du”) gett eller på den Registeransvariges berättigade intresse.

5. Registrets informationsinnehåll och personuppgiftsgrupper
Följande uppgifter om de registrerade kan behandlas och sparas i registret:

 • Personens namn, personuppgifter och kön
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress och e-post)
 • Övrig information användaren ger själv till den registeransvarige
 • Kundförhållandets inledningsdag
 • Dataändringshistorik
 • Direktmarknadsföringsförbud och samtycke
 • Uppgifter som hänför sig till internetbeteende
 • Teknisk information samt cookies som skickas till den registrerade användarens webbläsare och relaterad information

6. Registrets normala informationskällor
Uppgifter samlas normalt in av den registrerade själv med dennes tillåtelse. Uppgifter samlas också in i samband med lämnande av kontaktbegäran, vid användning av webbtjänster (bl.a. Registeransvariges webbsidor och sociala medier), eller i samband med annan ärendehantering eller från uppgifter som fåtts i samband med deltagande i evenemang. 

Uppgifter kan också uppdateras från Registeransvariges andra personregister, från samarbetspartners personregister samt från myndigheter och andra företag i den mån lagen tillåter. 

7. Lagring av personuppgifter
Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av de begränsningar som fastställts i lag. På grund av förpliktelser i tillämplig lag kan Registeransvarige vara tvungen att lagra uppgifter längre än den ovannämnda tidsperioden.

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den Registrerades meddelande till den Registeransvarige.

Den Registeransvarige är bunden till att skydda information angående den Registrerade. Information angående en individuell person lämnas ut bara i kontext av en lagbaserad anmälningsplikt baserat på en myndighets lagbaserade anspråk eller på grund av den registrerades egna anspråk eller på grund av samtycke den registrerade själv har gett.

Manuellt samlad information bevaras efter första behandlingen i låsta utrymmen och bara givna av den registeransvariges anställda har tillgång och rättigheter att behandla manuellt samlad information. Automatiskt samlad information är skyddad från utomstående med hjälp av högklassiga informationsskyddssystem (bl.a. brandmurar och autentisering). Bara givna av den registeransvariges anställda har tillgång och rättigheter att behandla automatiskt samlad information. Varje av de registeransvariges anställda med denna behörighet har en personlig användaridentifikation och lösenord till informationssystemet. Den registeransvariges ledning övervakar dessa anställdas informationsbehandling.

Personen ansvarig för registret överlämnar och definierar omfattningen av användarrättigheter till registerinformationen.

8. Överlåtelse och överföring av personuppgifter
Registret hanteras internt endast av auktoriserad personal som har skrivit ett sekretessavtal.
Registeransvarige kan använda sig av underleverantörer och tjänsteleverantörer för upprätthållande av tjänsterna, kundservice, administration och analysering av användaruppgifter, undersökningar, kundmeddelanden och genomförande av diverse kampanjer. Dina personuppgifter kan överlåtas till Registeransvariges underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning.
Ovannämnda dylika tredje parter får inte använda dina uppgifter till något annat än de ändamål som nämns i denna beskrivning och till de ändamål som Registeransvarige fastställt. Registeransvarige förpliktar dem att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgifter lämnas inte ut eller översänds till stater utanför Europeiska Unionen eller utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Dina personuppgifter kan överlåtas i enlighet med de krav som en behörig myndighet ställer samt i enlighet med de förutsättningar som baserar sig på lag. 

9. Cookies
Registeransvariges webbsidor använder sig av cookies. Om du har valt att godkänna cookies i din webbläsare så sparas en liten textfil på din enhet. Cookies skadar inte enheten, men de tillåter oss att se information om dina besök på vår hemsida. Vi sparar inga känsliga uppgifter i våra cookies och de insamlade datauppgifterna är anonyma. Med beaktande av dataskyddslagstiftningen så är det dock möjligt att information som sparats i våra cookies kan kopplas till personuppgifter som har samlats in i andra sammanhang.
9.1 Olika typer av cookies
Nödvändiga cookies krävs för att vi ska kunna ge dig tillgång till vår hemsida.
Analytiska cookies samlar in anonym information om hur vår hemsida används, t.ex. vilka sidor som är populära, om du får ett felmeddelande någonstans eller vilken typ av enhet du använder. T.ex. tredjepartscookies från Google Analytics.
Funktionscookies förbättrar din upplevelse då du återvänder till vår hemsida genom att t.ex. komma ihåg dina språkinställningar.
Marknadsföringscookies används för att samla in information om dina nätvanor. De gör att vi kan ge dig erbjudanden och reklam som är relevanta för dig.
9.2 Tjänster av tredje part
För att utveckla webbplatsen samlar Registeransvarige in statistisk information baserat på tjänsterna Google Analytics och Leadfeeder. Dessa kakor sparar bl.a. information om hur användarna har kommit till webbplatsen (via sökmotor, direktlänk osv.), vilka sidor som besöktes och hur länge besöket på respektive sida varade. Med hjälp av denna information kan vi ytterligare utveckla vår webbplats och följa med framgången av våra nya utvecklingsprojekt. Statistik förs även gällande användarmängd, användarland, användartid, vilken webbläsare som använts samt det innehåll besökaren besökt. Uppgifterna som samlas in från cookies är anonyma. Med beaktande av dataskyddslagstiftningen kan dock information som fåtts via cookies även kopplas till Användarens personuppgifter som eventuellt samlats in i andra sammanhang.
9.3 Hur du kan kontrollera användningen av cookies
Du kan anpassa inställningarna för cookies i din webbläsare eller i enhetens inställningar. Det är möjligt att inaktivera, begränsa eller radera cookies. Om funktionen inaktiveras eller raderas kan det leda till att vissa webbplatsers aktivitet blir långsammare eller att tillträdet blockeras helt.

10. Den registrerades rättigheter
10.1 Rätt till insyn
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om den registrerade finns sparade i Registeransvariges dataskyddsbeskrivnings register. Rätten till insyn kan nekas på de grunder som föreskrivs i lag.
Begäran måste göras skriftligen via e-mail eller med ett egenhändigt underskrivet brev eller personligen hos den registeransvarige.
Att använda sig av insynsrätten är som utgångspunkt avgiftsfritt.  

10.2 Motsättnings- och begränsningsrätt
Den registrerade har när som helst rätt att motsätta sig behandling av uppgifter som berör den registrerade om den registrerade upplever att Registeransvarige har behandlat informationen lagstridigt eller att Registeransvarige inte har rätt att behandla uppgifter som berör den registrerade.
Motsättningsrätten gäller dock inte för den del som behandling av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna uppfylla sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.
Varje registrerad har rätt att kräva rättelse till felaktig eller föråldrad information som finns i registret. Ett rättelseanspråk måste göras skriftligen antingen via e-post eller med ett egenhändigt underskrivet brev eller personligen hos den Registeransvarige.

10.3 Elimineringsrätt
Den registrerade har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör den registrerade raderas ur Registeransvariges dataskydds register.
Elimineringsrätten gäller dock inte för den del som behandling och lagring av uppgifterna är nödvändig för att Registeransvarige ska kunna följa sin lagstadgade skyldighet eller på annan grund som föreskrivs i lag.

10.4 Överföringsrätt
I den mån den registrerade själv har levererat uppgifter till Registeransvariges dataskydds register och dessa uppgifter behandlas med den registrerades medgivande eller uppdrag som grund, har den registrerade rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig.

10.5 Förbud mot direktmarknadsföring
Den registrerade har när som helst rätt att förbjuda att den registrerades uppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

10.6 Besvärsrätt
Den registrerade har rätt att anföra besvär hos den behöriga tillsynsmyndigheten om Registeransvarige inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.

10.7 Övriga rättigheter
Om uppgifter behandlas på basis av den registrerades medgivande, har den registrerade rätt att återkalla sitt medgivande genom att meddela detta till Registeransvarige enligt elfte punkten i denna dataskyddsbeskrivning. 

11. Kontakt
Den registrerade bör sända en begäran som gäller den registrerades rättigheter per e-post eller ett underskrivet brev till de adresser som nämns i punkt två.
Registeransvarige kan be den registrerade att specificera sin begäran och att bestyrka sin identitet före begäran behandlas. Registeransvarige kan neka att begäran uppfylls på grunder som föreskrivs i den tillämpliga lagen.
Registeransvarige behandlar ärendet inom en (1) månad fr.o.m. det datum då kontaktbegäran registrerats, om det inte finns exceptionella orsaker för att förlänga svarstiden.

12. Principer för skydd av registret
Att skydda registrerade uppgifter är viktigt för Registeransvarige. Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Registeransvariges tjänst samt andra definierade personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har tillgång till registret. Alla de som använder uppgifter i registret är bundna av sekretessplikt.

13. Ändring av dataskyddsbeskrivningen
Registeransvarige utvecklar ständigt sin affärsverksamhet och förbehåller sig därför rätten att ändra denna dataskyddsbeskrivning genom att meddela om detta på sin webbplats. Ändringarna kan också basera sig på ändringar i lagstiftningen. Registeransvarige rekommenderar att de registrerade regelbundet bekantar sig med innehållet i dataskyddsbeskrivningen. 

(Dataskyddsbeskrivningen uppdaterad 6.9.2022)