RegTech Ab Oy Tietosuojaseloste

RegTechin tietosuojaseloste noudattaa EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 2016/679)

1. Rekisterinpitäjä

RegTech Ab Oy (”Rekisterinpitäjä” tai ”me” )

Y-tunnus: 3108096-3

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 13 A6, 65100 Vaasa

Sähköposti: info@regtech.fi

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Christina Koivula

Puhelin: 050 3370 369

Sähköposti: christina.koivula@regtech.fi

3. Rekisterin nimi

RegTech Ab Oy:n tietosuojarekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi
 • markkinoinnin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kohdentamiseen
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan hallintoon ja kehittämiseen
 • yhteydenpitoon asiakkaisiin
 • liiketoiminnan suunnitteluun, harjoittamiseen ja seurantaan
 • analyyttisiin ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • rekisterinpitäjän hallinnollisiin velvoitteisiin, jotka perustuvat lain tai valtion säännöksiin.
 • verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan
 • kehittää sivuston käyttökokemusta

Henkilötietojen käsittelyn peruste perustuu ensisijaisesti rekisteröidyn (”käyttäjä”, ”sinä”) antamaan suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

5. Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi, henkilötiedot ja sukupuoli
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite)
 • Muut käyttäjän antamat tiedot rekisterinpitäjälle
 • Asiakassuhteen alkamispäivä
 • Tietojen muutoshistoria
 • Suoramarkkinointikiellosta ja -suostumuksesta
 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella. Tietoa kerätään myös yhteyspyynnöstä jättämisestä, verkkopalveluita käyttäessä (mm Rekisteripitäjän verkkosivut ja sosiaaliset mediat), tai muun asian käsittelyn yhteydessä tai tapahtumiin osallistumisen yhteydessä saadusta tiedosta. 

Tietoja voidaan myös päivittää Rekisteripitäjän muista henkilörekistereistä, yhteistyökumppanin henkilörekistereistä sekä viranomaisilta ja muilta yrityksiltä, siinä laajuudessa kuin laissa sallitaan. 

7. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Soveltuvan lainsäädännön velvoitteista johtuen tietoja voidaan joutua säilyttämään edellä mainittua ajanjaksoa pidempään.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä on velvollinen suojelemaan tietoja rekisteröidystä. Yksittäistä henkilöstä koskevat tiedot julkistetaan ainoastaan lain nojalla perustelluissa ilmoittamisvelvollisuuksissa, jotka perustuvat viranomaisen oikeudelliseen vaatimukseen tai rekisteröidyn omasta vaatimuksesta tai rekisteröijän itsensä suostumuksen perusteella.

Manuaalisesti kerätyt tiedot säilytetään ensimmäisen lukemisen jälkeen lukittuneissa tiloissa ja vain tietyt rekisterinpitäjän erikseen valtuuttamat työntekijät voivat käsitellä tietoja.

Automaattisesti kerätyt tiedot on suojattu kolmansilta osapuolilta käyttämällä laadukkaita tietosuojajärjestelmiä (kuten palomuurit ja tunnistautuminen). Ainoastaan rekisterinpitäjän nimitetyillä työntekijöillä on pääsy ja oikeudet käsitellä automaattisesti kerättyjä tietoja. Jokaisella rekisterinpitäjän työntekijöistä, joilla on tämä valtuus, on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietojärjestelmään. Rekisterinpitäjän johto valvoo näiden työntekijöiden tietojenkäsittelyä.

Rekisterin vastuullinen henkilö käsittelee ja määrittää käyttöoikeuksien laajuuden rekisteritietoihin.

8. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteriä hoitaa vain valtuutettu henkilöstö, joka on allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

Rekisterinpitäjä saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Henkilötietojasi voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat Rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen ja tässä selosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. 

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä selosteessa kuvattuihin ja Rekisterinpitäjän määrittämiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä velvoittaa kyseiset kolmannet osapuolet pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

Rekisterinpitäjä käyttää tietojen käsittelyssä palveluntarjoajia, joilla voi olla pääsy tietoihin EU-/ETA-alueen ulkopuolelta, kuten Yhdysvalloista. Rekisterinpitäjä huolehtii siirtojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Henkilötietoja ei julkisteta tai lähetetä Euroopan unionin ulkopuolisille tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella oleville valtioille.

Henkilökohtaiset tiedot voidaan siirtää toimivaltaisen viranomaisen asettamien vaatimusten mukaisesti ja laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti.

9. Evästeet

Rekisterinpitäjän verkkosivustot käyttävät evästeitä (”cookies”). Jos olet valinnut evästeiden hyväksyminen selaimessasi, laitteellesi tallennetaan pieni tekstitiedosto.

Evästeet eivät vahingoita laitetta, mutta niiden avulla voimme nähdä tietoja vierailuistasi verkkosivustollamme. Emme tallenna arkaluonteisia tietoja evästeihimme ja kerätyt tiedot ovat anonyymejä. Tietosuojalainsäädäntö huomioon ottaen on kuitenkin mahdollista, että evästeihimme tallennetut tiedot voidaan linkittää muissa yhteyksissä kerättyihin henkilötietoihin.

9.1 Erilaiset evästeet

Tarvittavat evästeet tarvitaan, jotta voimme antaa sinulle pääsyn verkkosivustollemme.

Analyyttiset evästeet keräävät nimettömiä tietoja verkkosivustomme käytöstä, esim. mitkä sivut ovat suosittuja, saatko jossain virheilmoituksen tai minkä tyyppistä laitetta käytät. Esimerkiksi. kolmannen osapuolen evästeet Google Analyticsista.

Toiminnalliset evästeet parantavat käyttökokemustasi, kun palaat verkkosivuillemme esim. muistaa kieliasetukset.

Markkinointievästeitä käytetään keräämään tietoa verkko käyttäytymistä. Niiden avulla voimme tarjota sinulle tärkeitä tarjouksia ja mainoksia.

9.2 Kolmannen osapuolen palvelut

Sivuston kehittämiseksi Rekisterinpitäjä kerää tilastotietoja Google Analytics- ja Leadfeeder-palveluihin perustuen. Nämä evästeet säästävät mm. tiedot siitä, miten käyttäjät ovat tulleet verkkosivustolle (hakukoneen, suoran linkin kautta jne.), millä sivuilla vierailtiin ja kuinka kauan käynti kullekin sivulle kesti. Näiden tietojen avulla voimme kehittää verkkosivujamme edelleen ja seurata uusien kehitysprojektiemme onnistumista. Tilastoja pidetään myös käyttäjien määrästä, käyttäjämaasta, käyttöajasta, käyttämästä selaimesta ja vierailijan vierailemasta sisällöstä. Evästeistä kerätyt tiedot ovat anonyymejä. Evästeiden kautta saatu tieto voidaan kuitenkin tietosuojalainsäädännön mukaisesti linkittää myös käyttäjän henkilötietoihin, joita on saatettu kerätä muissa yhteyksissä.

9.3 Miten voit hallita evästeiden käyttöä

Voit säätää evästeiden asetuksia selaimessasi tai laitteen asetuksissa. Evästeet on mahdollista poistaa käytöstä, rajoittaa tai poistaa. Ominaisuuden poistaminen käytöstä tai poistaminen voi hidastaa joidenkin verkkosivustojen toimintaa tai estää pääsyn kokonaan.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet

10.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu Rekisterinpitäjän tietosuojaselosterekisteriin. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. 

Pyyntö on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostitse tai omalla allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

10.2 Vastustamis- ja rajoittamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä, mikäli hän kokee, että Rekisterinpitäjä on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että Rekisterinpitäjällä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja.

Vastustamisoikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

Rekisteröijällä on milloin tahansa oikeus vastustaa rekisteröidyn tietojenkäsittelyä, jos rekisteröity katsoo, että rekisteri on käsitellyt tietoja lainvastaisesti tai että rekisterillä ei ole oikeutta käsitellä rekisteröidyn tietoja.

Jokaisella rekisteröijällä on oikeus vaatia rekisterissä olevien väärien tai vanhentuneiden tietojen oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko sähköpostitse tai omalla allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

10.3 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset tiedot oikaistuiksi tai puutteelliset tiedot täydennetyiksi sekä oikeus vaatia tietojensa poistamista Rekisterinpitäjän tietosuojarekisteristä. Poisto-oikeutta ei kuitenkaan ole siltä osin kuin tietojen käsittely ja säilyttäminen rekisterissä on välttämätöntä Rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai muun laissa säädetyn perusteen johdosta.

10.4 Siirto-oikeus

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut Rekisterinpitäjän tietosuojarekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

10.5 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa tietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.6 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

10.7 Muut oikeudet

Mikäli tietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan 11. mukaisesti.

11. Yhteydenotot

Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön rekisteröinnistä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. 

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityjen tietojen suojaaminen on Rekisterinpitäjälle tärkeää. Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla asianmukaisilla teknisillä ratkaisuilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus on vain Rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo salassapitovelvollisuus.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rekisterinpitäjä suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

(Seloste päivitetty 6.9.2022)